Dr Nivedita Bathakur Sondhi and Subhrangshu Pratim Sarmah