Prakhar Gupta

Biography

Prakhar Gupta is a senior sub-editor at Swarajya. Follow him @prakhar4991.


Magazine
1200 /- (12 Issues)