Ramlal

The author is the Sampark Pramukh of the Rashtriya Swayamsevak Sangh.

Get Swarajya in your inbox.