Prakhar Gupta

Biography

Prakhar Gupta is a senior sub-editor at Swarajya. Follow him @prakharkgupta.Magazine
1200 /- (12 Issues)