Shashi Shekhar

Shashi Shekhar is former CEO of Prasar Bharati.

Get Swarajya in your inbox.